Darmowa dostawa
Darmowa dostawa kurierska zamówionych produktów obowiązuje dla kwoty zakupów powyżej 200zł.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO uszczelkizklejem.pl

z dnia 19.11.2020r.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego uszczelkizklejem.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.uszczelkizklejem.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy B2B Wojciech Balcerek (ul. Toruńska 18, 86-005 Ciele k/Bydgoszczy, NIP: 562-103-67-06) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. B2B Wojciech Balcerek – oznacza podmiot prowadzący sklep internetowy (mającym siedzibę w Cielu (kod pocztowy 86-005), przy ul. Toruńskiej 18 oraz posiadającym numer NIP: 562-103-67-06), który prowadzi jednocześnie sprzedaż stacjonarną pod adresem www.b2b-tech.pl i którego asortyment częściowo pokrywa się z ofertą sprzedaży sklepu uszczelkizklejem.pl

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.uszczelkizklejem.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod   www.uszczelkizklejem.pl, prowadzony jest przez B2B Wojciech Balcerek.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java i cookies lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java i cookies lub
  c) Innej równorzędnej.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa B2B Wojciech Balcerek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod www.uszczelkizklejem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Klienci mają możliwość komunikowania się z podmiotem prowadzącym sklep internetowy tj. firmą B2B Wojciech Balcerek w sprawach dotyczących zamówień, ilości zamawianego towaru, aspektów technicznych, terminów dostaw itp. za pośrednictwem adresu e-mail sklep@b2b-tech.pl oraz podanych w serwisie numerów telefonów.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego uszczelkizklejem.pl jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. B2B Wojciech Balcerek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innego zachowania, które zostanie uznane przez B2B Wojciech Balcerek za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię B2B Wojciech Balcerek.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać zakupu bez uprzedniej zgody B2B Wojciech Balcerek.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla B2B Wojciech Balcerek,
  e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura składania zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.uszczelkizklejem.pl, dokonać wyboru interesującego towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Zamówienia można składać również poprzez podany adres e-mail oraz telefonicznie.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dokonywany poprzez dodanie towaru do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonania zmian wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) lub informacji na temat konieczności ustalenia kosztów dostawy przez  B2B Wojciech Balcerek.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Klient ma możliwość zamówienia towaru w ilości innej niż ta, która wynika z podanej w sklepie internetowym jednostki opakowania oraz uzyskania indywidualnych warunków handlowych w zakresie ceny, sposobu dostawy i sposobu zapłaty, komunikując się z podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem adresu e-mail sklep@b2b-tech.pl oraz podanych w serwisie numerów telefonów.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  B2B Wojciech Balcerek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy, nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowasprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku przelewów on-line (BLIK, Pay by link, Karta płatnicza) lub w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 5. Dostawa, ceny i metody płatności

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub innym transportem uzgodnionym z B2B Wojciech Balcerek. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub ustalone przez  B2B Wojciech Balcerek w porozumieniu z Klientem. Istnieje możliwość osobistego odbioru towary w siedzibie firmy B2B Wojciech Balcerek.
 3. Faktury VAT, faktury korygujące VAT lub paragony mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
 6. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (kurierowi przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (BLIK, Pay by link, Karta płatnicza) lub gotówką w siedzibie firmy B2B Wojciech Balcerek w przypadku odbioru osobistego.
 7. Operatorem płatności elektronicznych jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980,00 PLN (wpłacony w całości).

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Toruńska 18, 86-005 Ciele k/Bydgoszczy.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez  B2B Wojciech Balcerek., przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  b) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres ustalony z B2B Wojciech Balcerek.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. B2B Wojciech Balcerek. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@b2b-tech.pl  B2B Wojciech Balcerek. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. B2B Wojciech Balcerek nie jest producentem towarów. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu, o ile nie jest podany w opisie produktu, wynosi 2 lata. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego/Usługodawcy.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. B2B Wojciech Balcerek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  B2B Wojciech Balcerek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@b2b-tech.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  B2B Wojciech Balcerek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy B2B Wojciech Balcerek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  B2B Wojciech Balcerek.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.